Pomiary drgań

Pomiary drgań silników elektrycznych, wentylatorów, pomp.

Pomiary drgań wraz z oceną stanu technicznego maszyny.
Badania przeprowadzane są podczas pracy maszyny.


Każdy pomiar realizowany jest według następującego schematu:

 • Wyznaczenie punktów do diagnozowania stanu maszyny.
 • Pomiar wielkości sumarycznych przy użyciu zbieracza danych.
 • Analiza wielkości i trendów zmian pomierzonych wielkości. Opracowanie protokołu.
 • Diagnostyka stanu w wyznaczonych punktach. Obejmuje ona w zależności od potrzeb:
  • analizę harmoniczną drgań,
  • analizę widmową drgań,
  • analizę widma obwiedni,
 • Analiza wyników pomiarów. Ocena stanu urządzenia, określenie przyczyn nieprawidłowości oraz zalecanych działań korygujących.